استاندارد ملی ایران ۱۷۸۱۷

استاندارد ملی ایران ،17817 فرآورده هاي بتنی پیش ساخته هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای طبقه بندی بتن مسلح شده با الیاف شیشه ای است. این طبقه بندی نیازهای فرآیندهای طراحی اجزای بتن مسلح شده با الیاف شیشه ای را برآورده می کند. دا…